GDPR

Protecția datelor personale

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere noile reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezintă bază legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date pentru statele membre UE și care se vor aplică începând cu 25 mai 2018, dorim să reconfirmăm angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastră personale în mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. În acest scop, regăsiti în continuare elementele principale pe care considerăm că este util să le cunoașteți pe această temă, în calitatea dumneavoastră de „persoană vizată”.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR?

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, S.C.VISPA SECURITY S.R.L., Huși, va avea întotdeauna în vedere că prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparentă, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?

 • Date de identificare (nume și prenume, CNP, serie și număr act de identitate, dată nașterii, semnătură);
 • Date de contact (adresa de domiciliu/reședința, adresa de e-mail, număr de telefon);
 • Date cu caracter medical/fișa de aptitudine;
 • Date privind studiile și formarea profesională;
 • Cazier judiciar, recomandări, adeverințe;
 • Date de geolocalizare;

Lista acestor date poate varia în funcție de caracteristicile serviciilor și produselor contractate de dumneavoastră sau în legătură cu care va manifestați interesul, de prevederile legale aplicabile activităților întreprinse de către S.C.VISPA SECURITY S.R.L.

ÎN CE SCOPURI PRELUCRĂM DATELE PERSONALE?

Datele sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • derularea formalităților de angajare și întocmirea dosarelor de personal;
 • întocmirea evidenței contabile și a declarațiilor fiscale;
 • monitorizarea obiectivelor dețînătoare de sisteme de alarmare împotriva efractiei sau sisteme de supraveghere video;
 • controlul accesului persoanelor sau autovehiculelor în diverse obiective;
 • realizarea intervenției cu echipaje tehnice sau operative la sediul obiectivelor monitorizate;
 • monitorizarea deplasării autovehiculelor noastre;
 • monitorizarea performanțelor echipelor de intervenție operativă.

În situația serviciilor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efractiei, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate automat, fără însa a exclude intervenția umană.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU DORIȚI CĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL SĂ FIE PRELUCRATE DE CĂTRE NOI?

Inițierea și derularea contractelor de angajare cât și a relației de afaceri și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de reglementările în vigoare pot fi efectuate doar în baza prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care nu doriți să ne furnizați informațiile necesare sau va opuneți prelucrării ulterioare a acestora, vom fi în imposibilitatea inițierii, respectiv continuării relației de afaceri.

CĂTRE CINE POT FI TRANSMISE DATELE CU CARACTER PERSONAL ?

Categoriile potențialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi:

• Inspecția Muncii, prin Inspectoratele Teritoriale de Muncă (ITM);
• Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agenția locală (AJOFM);
• Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin agenția locală (ANAF);
• Instanțele de judecată, executori judecătorești, organe de cercetare și urmărire penală;
• Bănci și instituții financiare nebancare;
• Poliția centrală sau locală;
• Primarii;
• Societăți de asigurare, companii de brokeraj;
• Terți subcontractanți (ex. prestatori de servicii poștale etc.);
• Parteneri comerciali (ex. furnizori de echipamente și prestatori de servicii);
• Alte autorități competențe (pentru îndeplinirea obligațiilor legale);

SE POT TRANSMITE DATELE ÎN AFARA ȚĂRII ?

S.C.VISPA SECURITY S.R.L . nu transmite date cu caracter personal în afara țării. Indirect, prelucrarea datelor cu caracter personal de către un potențial destinatar (menționat la capitolul precedent), poate să implice transferarea lor în străinătate.
În toate cazurile, orice transfer va fi efectuat cu instituirea garanțiilor necesare care să asigure protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Începând din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit și a extins sfera drepturilor persoanelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal.

Regăsiți mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai bună înțelegere a conținutului juridic al acestora:

• Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele și caracteristicele prelucrării acestora în relația dumneavoastră cu S.C.VISPA SECURITY S.R.L .;
• Dreptul la rectificare: dreptul de a obține din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc;
• Dreptul la ștergere: va puteți exprimă dreptul la ștergerea datelor din evidențele noastre, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
• Dreptul la restricționarea prelucrării: poate fi exercitat atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: persoană vizată contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrării, persoană vizată se opune ștergerii datelor, atunci când firmă nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar persoană vizată le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau atunci când persoană vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale firmei prevalează asupra celor ale persoanei vizate;
• Dreptul la portabilitatea datelor: constă în posibilitatea de a ne solicita transmiterea fără opoziție a datelor personale furnizate de dumneavoastră, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pe care le puteți păstra pentru uz personal sau le puteți transmite unui alt operator, în limite fezabile din punct de vedere al capacităților tehnice folosite de firmă noastră;
• Dreptul de opoziție: dreptul de a va opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, legate de situația dumneavoastră particulară, că datele care va vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere scrisă către S.C. VISPA SECURITY S.R.L , în care se vor menționa datele asupra cărora se solicita opoziția și motivul întemeiat și legitim, legat de situația dumneavoastră particulară;
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezintă posibilitatea dumneavoastră de a solicita firmei de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care să privească persoană vizată sau care să o afecteze într-o măsură semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, aveți posibilitatea de a va exprimă punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezența informare;
• Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
• Dreptul de a va adresa justiției.

CÂT TIMP SUNT PRELUCRATE DATELE PERSONALE DE CĂTRE S.C. VISPA SECURITY S.R.L ?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada în care aveți relații contractuale cu S.C.VISPA SECURITY S.R.L ., precum și ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispozițiile legale în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozițiile legale care reglementează arhivarea documentelor).

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră, inclusiv în eventualitatea în care doriți să vă retrageți acordul cu privire la prelucrarea datelor, puteți să ne contactați folosind următoarele metode de comunicare:

 • pe site-ul www.vispasecurity.ro, secțiunea „Contact”;
 • prin e-mail, la adresa: office@vispasecurity.ro;
 • la sediul S.C.VISPA SECURITY S.R.L , pe baza unei cereri în scris.
 • Menționăm că informațiile prezentate mai sus vor fi permanent la dispoziția dumneavoastră, în format actualizat, pe site-ul www.vispasecurity.ro

Conform regulamentului UE 2016/679 refuzul furnizării acestor date duce la dificultăti în ducerea la îndeplinire a procedurii de angajare.
Conform regulamentului UE 2016/679, datele cu caracter personal reprezintă “orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identitătii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale” (ex.: nume, prenume, data nașterii, adresa actuală, fotografii/inregistrări video, date referitoare la starea de sănătate, condamnări penale).

 1. Conform regulamentului UE 2016/679, refuzul furnizării acestor date duce la dificultăţi în ducerea la îndeplinire a procedurii de angajare.
 2. Conform regulamentului UE 2016/679, datele cu caracter personal reprezintă “orice informaţii referitoarela o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale” (ex.: nume, prenume, dată naşterii, adresa actuală, fotografii/înregistrări video, date referitoare la starea de sănătate, condamnări penale).